إبراهیم, . (2020). الــنَّــضْـر بن شُــمَــیْــل ومَـروِیَّـاتُـه اللُّـغَـوِیَّـة فِی کُـتُـب غَـرِیـب الـحَـدِیـث جمع وتوثیق. Diyala Journal For Pure Science, 50(82.1), 61-124. doi: 10.33899/radab.2020.167052
حکیم عبدالنبی حسن إبراهیم. "الــنَّــضْـر بن شُــمَــیْــل ومَـروِیَّـاتُـه اللُّـغَـوِیَّـة فِی کُـتُـب غَـرِیـب الـحَـدِیـث جمع وتوثیق". Diyala Journal For Pure Science, 50, 82.1, 2020, 61-124. doi: 10.33899/radab.2020.167052
إبراهیم, . (2020). 'الــنَّــضْـر بن شُــمَــیْــل ومَـروِیَّـاتُـه اللُّـغَـوِیَّـة فِی کُـتُـب غَـرِیـب الـحَـدِیـث جمع وتوثیق', Diyala Journal For Pure Science, 50(82.1), pp. 61-124. doi: 10.33899/radab.2020.167052
إبراهیم, . الــنَّــضْـر بن شُــمَــیْــل ومَـروِیَّـاتُـه اللُّـغَـوِیَّـة فِی کُـتُـب غَـرِیـب الـحَـدِیـث جمع وتوثیق. Diyala Journal For Pure Science, 2020; 50(82.1): 61-124. doi: 10.33899/radab.2020.167052